Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de hotelaccommodatieovereenkomst

I. Toepasselijkheid

1.Deze bedrijfsvoorwaarden gelden voor contracten voor de huur van hotelkamers, voor logies en voor alle in dit verband voor de klanten verrichte diensten en leveringen van het hotel.
2. De onder- en doorverhuring van verlaten kamers alsook het gebruik voor andere als logiesdoelen vereisen de voorafgaande toestemming in tekstvorm van het hotel, waarbij van § 540 alinea 1 regel 2 van het Burgerlijk Wetboek (BGB) afgeweken wordt, in zover de klant niet de verbruiker is. 
3.  Algemene bedrijfsvoorwaarden van de klant worden slechts toegepast, wanneer dit vooraf uitdrukkelijk overeengekomen werd. 

II. Totstandkoming van het contract overeenkomst, contractpartners; verjaring

1. De overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van de aanvraag van de klant door het hotel. Het staat het hotel vrij, de kamerboeking schriftelijk te bevestigen. 
2. Contractpartners zijn het hotel en de klant. Heeft een derde voor de klant bestelt, dan is de klant als enige schuldenaar aansprakelijk voor alle verplichtingen van de hotelaccommodatieovereenkomst, als het hotel een overeenkomstige verklaring van de derde partij heeft..
3. Alle aanspraken tegen het hotel vervallen in principe een jaar na aanvang van de kennisafhankelijke, algemene verjaringstermijn volgens § 199 lid1 van het BGB. Schadevergoeding claims verjaren kennisonafhankelijk na 5 jaar. De verjaringsverkortingen gelden niet bij claims, die berusten op opzettelijk plichtsverzuim e of grove nalatigheid van het hotel. 

III. Prestaties, prijzen, betaling, afrekening

1. Het hotel is verplicht om de door de klant geboekte kamer gereed te houden en de overeengekomen diensten te volbrengen.
2. De klant is verplicht, voor de beschikkingsstelling van de kamer en de door hem gevorderde verdere diensten, de overeengekomen of geldende prijzen te betalen. Dit geldt ook voor direct of via het hotel door de klant gevraagde diensten, die door derden verricht worden en door het hotel gepland worden.
3. De overeengekomen prijzen zijn inclusief de op dat moment geldende, wettelijke BTW. Overschrijdt de periode tussen afsluiting van het contract en de contractuitvoering vier maanden en is de door het hotel algemeen voor dergelijke diensten berekende prijs verhoogd, dan kan de contractueel overeengekomen prijs evenredig, echter met hoogstens 5% stijgen.
4. De prijzen kunnen door het hotel verder aangepast worden, als de klant naderhand het aantal geboekte kamers, de diensten van het hotel of de verblijfsduur van de gasten wenst te wijzigen en het hotel hierin toestemt. 
5. Rekeningen van het hotel zonder vervaldatum dienen binnen 10 dagen na factuurdatum zonder aftrek te worden voldaan. Het hotel heeft het recht te allen tijde onmiddellijke betaling van vervallen vorderingen te verlangen. Bij betalingsvertraging is het hotel gerechtigd, de huidig geldende vertragingsrente in de hoogte van thans 8%, resp. bij rechtszaken, waarbij de verbruiker betrokken is, in de hoogte van 5% op de basisrentevoet te verlangen. Het hotel heeft het recht een hogere schade te bewijzen.
6. Het hotel is gerechtigd, bij het afsluiten van het contract een gepaste aanbetaling of zekerheidsgarantie te verlangen. De hoogte van de aanbetaling en de betaaltermijnen kunnen schriftelijk in het contract opgenomen worden.
7. De klant kan alleen met een onomstreden en rechtsgeldige vordering tegenover een vordering van het hotel afrekenen en verrekenen.

IV. Terugtreden van de klant  (afbestelling, annulering, geen gebruikmaking van de diensten van het hotel)

1. Het terugtreden van de klant uit een met het hotel gesloten contract vereist schriftelijke toestemming van het hotel. Gebeurt dit niet, dan dient de overeengekomen prijs uit het contract ook betaald te worden, wanneer de klant geen gebruik maakt van de contractueel vastgelegde diensten. Dit geldt niet bij plichtsverzaking door het hotel omtrent inachtneming van rechten, rechtsgoederen en interesses van de klant , als daardoor niet meer van de kant verlangd kan worden zich aan het contract te houden, of een ander wettelijk of contractueel terugtredingsrecht bestaat.
2. Zover tussen het hotel en de klant schriftelijk een termijn voor kosteloos terugtreden uit het contract overeengekomen is, kan de klant binnen die termijn het contract ontbinden, zonder betalings- of schadevergoedingsverplichting aan het hotel. Het herroepingsrecht van de klant vervalt, als hij het contract niet binnen de overeengekomen termijn schriftelijk ontbindt tegenover het hotel, zover er geen geval van terugtreding van de klant conform nummer 1, zin 3 van toepassing is. 
3. Als de kamers, die niet door de klant in gebruik genomen zijn, door het hotel doorverhuurd worden, dient het hotel de inkomsten uit  doorverhuur van de kamers, evenals uitgespaarde kosten te verrekenen.
4. Wordt de kamer niet doorverhuurd, dan heeft het hotel het recht om  de contractueel overeengekomen vergoeding te verlangen met aftrek van de uitgespaarde kosten. De klant is in dit geval verplicht minstens 80% van de contractueel overeengekomen prijs voor overnachtingen met of zonder ontbijt, 70% voor halfpension- en 60% voor volpensionarrangementen te betalen. De klant heeft het recht om te bewijzen, dat bovenstaande vordering of de hoogte van de vordering niet correct is. 

V. Terugtreding van het hotel

1. In zoverre werd overeengekomen dat de klant binnen een bepaalde tijdsduur de overeenkomst kosteloos kan annuleren, heeft het hotel van zijn kant het recht uit de overeenkomst terug te treden als er aanvragen van andere gasten zijn naar de onder de overeenkomst geboekte kamers en de klant bij navraag door het hotel met een redelijk gestelde termijn niet afziet van zijn recht tot annuleren. 
2. Wordt een overeengekomen of gevraagde aanbetaling/vooruitbetaling zoals beschreven onder de punt III Nr. 6 ook na het verstrijken van een redelijke, door het hotel gestelde termijn niet betaald, heeft het hotel het recht om terug te treden uit het contract.
3. Verder heeft het hotel het recht om in buitengewone omstandigheden op grond van zakelijk gerechtvaardigde redenen terug te treden van de overeenkomst, in het bijzonder in gevallen wanneer er sprake is van:                    
a) overmacht of andere omstandigheden, waarvoor het hotel niet verantwoordelijk is, die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken;
b) kamers die opzettelijk onder misleidende, onjuiste gegevens of verzwijging van essentiële gegevens werden geboekt; essentieel kunnen daarbij de identiteit van de klant, de solvabiliteit of de reden van verblijf zijn;
c) een gerede aanleiding van het hotel om aan te nemen, dat het gebruikmaken van de dienstverlening het storingsvrije verloop van het bedrijf, de veiligheid of het aanzien van het hotel bij het publiek in gevaar kan brengen, zonder dat dit de leiding, dan wel de organisatie van het hotel aan te rekenen is;
d) strijdigheid met het bovengenoemde punt I Nr. 2.4. De gerechtvaardigde terugtreding uit het contract door het hotel, geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

VI. Beschikbaarheid van de kamers,  het betrekken en verlaten van de kamers

1. De klant kan geen aanspraak maken op bepaalde kamers, voor zover dit niet uitdrukkelijk werd vastgelegd..
2. De klant kan vanaf 15:00 uur op de overeengekomen dag van aankomst over de geboekte kamers beschikken. De klant kan geen recht doen gelden op een eerdere beschikbaarheid van de kamers.
3. Op de overeengekomen dag van vertrek moeten de kamers om ten laatste 12:00 uur vrijgemaakt en beschikbaar gesteld zijn. Na dit tijdstip kan het hotel op grond van het verlate vertrek uit de kamer voor het gebruik ervan, dat buiten de overeenkomst valt tot 18:00 uur 50 % van de volledige overnachtingsprijs (conform de actuele prijslijst) in rekening brengen, vanaf 18:00 uur 100 %. Contractuele aanspraken van de klant worden hierdoor niet gerechtvaardigd. rechten van de gast worden hierdoor niet gemotiveerd. Het staat hem vrij aan te tonen, dat het hotel geen of een beduidend lagere aanspraak heeft op een vergoeding voor het gebruik van de kamers. 

VII. Aansprakelijkheid van het hotel

1. Het hotel is verantwoordelijk voor de gedegen en zorgvuldige uitvoering van zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst. Het hotel is aansprakelijk voor veroorzaakte schades aan leven, lichaam of gezondheid, die terug te voeren zijn op schending van de verplichtingen door het hotel en overige schades, die  berusten op een opzettelijke plichtsverzuim of grove nalatigheid van het hotel, respectievelijk opzettelijke of grove nalatigheid van het hotel bij het nakomen van specifieke, in het contract overeengekomen verplichtingen van het hotel. Plichtsverzuim van de kant van het hotel staat gelijk aan plichtsverzuim door zijn wettelijke vertegenwoordigers of wettelijke plaatsvervangers. Mochten er storingen of tekortkomingen optreden bij de dienstverlening door het hotel, zal het hotel bij kennisname hiervan of bij een onmiddellijke reclamatie door de klant zich inspannen om de storingen of te tekortkomingen te verhelpen. De klant is verplicht in redelijkheid bij te dragen aan het verhelpen van de storing en mogelijk schade beperkt te houden.
2. Voor meegebrachte goederen is het hotel aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen, dat wil zeggen tot honderd maal de kamerprijs, tot ten hoogste € 3.500,  en voor geld, waardepapieren en kostbaarheden tot € 800. Geld, waardepapieren en kostbaarheden kunnen tot een maximale waarde van € 20.000 in de hotelkluis en met een maximale waarde van € 2.000 in de kamerkluis bewaard worden. Het hotel raadt aan van deze mogelijkheid gebruik te maken. De aansprakelijkheidsclaims vervallen, indien de klant het hotel niet onmiddellijk na het constateren van verlies, diefstal of beschadiging daarvan op de hoogte heeft gesteld (§ 703 Burgerlijk Wetboek (BGB). Voor een verdere aansprakelijkheid van het hotel geldt bovengenoemd punt 1 zin 2 tot 4. 
3. Voor zover de klant de beschikking krijgt over een parkeerplaats in de garage of op het parkeerterrein van het hotel, ook als dat geschiedt tegen vergoeding, komt hierdoor geen overeenkomst tot bewaring tot stand. Voor verlies, diefstal  of beschadiging van voertuigen, die op het terrein van het hotel geparkeerd of opgesteld staan of de inhoud daarvan, is het hotel slechts in zoverre aansprakelijk als het het hierboven beschreven punt 1 regel 2 tot en met 4 betreft. 
4. Opdrachten tot wekken worden door het hotel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd. Berichten, post en pakketten bestemd voor de gasten worden met zorgvuldigheid behandeld. Het hotel belast zich met de bezorging, het bewaren en - op verzoek - tegen een vergoeding het doorsturen ervan. Het hotel is hierbij slechts aansprakelijk overeenkomstig het hiervoor genoemde punt 1 zin 2 tot 4.

VIII. Slotbepalingen

1. Veranderingen en aanvullingen van de overeenkomst, het accepteren van de aanvraag of van deze algemene voorwaarden moet schriftelijk gebeuren. Eenzijdige veranderingen of aanvullingen door de klant zijn ongeldig.
2. Plaats van levering en betaling is de vestigingsplaats van het hotel.
3.Enige bevoegde rechtbank – ook voor geschillen met betrekking tot cheques en wissels - is in het handelsverkeer van de vestigingsplaats van het hotel. Voor zover een contractpartner aan de bepalingen van § 38 lid 2 ZPO voldoet en geen algemeen bevoegde rechtbank in eigen land heeft, geldt als bevoegde rechtbank de vestigingsplaats van het hotel.
4. Het Duitse recht is van toepassing. Gebruikmaking van het UN-Kooprecht en het conflictenrecht is uitgesloten.
5. Als een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Voor het overige gelden de wettelijke voorschriften.

In alle hotels Familotel

  • All-inclusive maaltijden voor kinderen
  • Gratis kinderopvang, min. 35 uur per week
Vind uw Familotel
Onze belofte
  • kindvriendelijke faciliteiten
  • op leeftijd georiënteerde opvang/animatie
  • TÜV-geteste veiligheid

Geweldige Vakantie Advies
Beratung

Heef u vragen over het boeken? Bel ons, wij helpen u graag!

+49 8075 91490
(in Nederland: 0172 538253)

jstag